FF 7 – Tsy hainay ny hangina

1. Tsy hainay ny hangina
Ka tsy hankalaza ny Avo
Nameno fitahiana
Ka tsy mba namela ho lavo.

Fiv : Ka dera ry Ray!
Sy saotra no atolotray ho Anao
Raiso (fo sy fanahy), fo faly loatra
No entinay midera Anao.
Ny sainay tsy ampy hahalala
Ny fatran’ny fitiavanao
Ka raiso ry Tompo Malala
Ny fankasitrahana Anao (ry Ray).

2. Tsy hainay hadinoina
‘Lay fara-fitiavanao, Ray o!
Fa maty novonoina
Ny Zanakao hamonjy anay.
Ka dera ry Ray o! sns…