45 – He, tonga ho antsika ny Tompo mora fo

1. He, tonga ho antsika
Ny Tompo mora fo
Mpamonjy, havantsika,
Ilay mamindra fo
Andeha mba hifaly
Isika ry zareo
Nahazo Mpampifaly,
Ka manandrata feo!

2. Hajao ny Tompontsika
Mpanjaka lehibe,
Andriamanintsika,
Mpanala rofy be;
Avia mba hidera,
Ry mino tsara fo!
Avia manatera
Ny saotra ao am-po,

3. Ry Tompo, Zanahary!
Mihira izahay,
Fa teny mahafaly
No tonga ho anay;
Ny andro famonjena
No andro sitrakay;
Fanahy manatena
No ifalianay.

4. Ry Tomponay! Mandraisa
Ny haja entinay;
Tsy volamena anefa,
fa saotra aterinay;
Ry Jeso Tompo soa!
Isaoranay Hianao,
Fa lehibe tokoa
Ny fitiavanao.