472 – Iriko e, ry Jeso hitovy aminao

1. Iriko e, ry Jeso!
Hitovy aminao
lzay tsy manan-keloka,
Fa masina tokoa,
Iriko e, ry Jeso!
Ho tonga toa Anao,
Namonjy sy nanafaka
Fanahy, aina koa.

2. lriko, ry Mpamonjy!
Mba ho sakaizanao,
Hiaraka ory aminao
Ka tsy handao Anao;
Iriko, ry Mpamonjy!
Hanara-dia Anao;
Ny hazo fijaliana
Ho entiko izao.

3. lriko, ry Mpandresy!
Hiaraka aminao,
Ho eo an-toby lehibe,
Ho miaramilanao;
Iriko, ry Mpandresy
Hanaraka Anao,
Mitondra ny fanevanao,
Handray ny herinao.

4. lriko, ry Mpanjaka!
Ho ao an-dapanao
Hiara-paly aminao,
Fa tonga zanakao;
lriko, ry Mpanjaka!
Ho eo anilanao
Handray ny lova atolotrao,
Mpanjaka be fitia!

242 – Misaotra Anao ‘zahay, ry Ray!

1. Misaotra Anao izahay, ry Ray!
Fa tsy nafenina anay,
Izay tena sitrakao tokoa
Mba hahazoanay ny soa.

2. Ka mitariha anay izao
Handray ny toro-hevitrao
Izay lazain’ny teninao
Hanaovanay ny sitrakao.

3. Ampahirato izahay
Hahaizanay mahita anio
Ny zava-mahagaga anay
Ao amin’ny lalànao soa.

4. Ampianaro izahay
Ho tia tokoa ny teninao,
Ka hankatò ny didinao,
Hanaiky hotapahinao.

5. Ny asan’ny Fanahinao
Mba tanteraho aminay
Hampiorina ao anatinay
Izay lazain’ny teninao.

248 – Nitondra ny zaza ny reny

1. Nitondra ny zaza ny reny tao Salema,
Mba hotahin’i Jeso Kristy be indrafo;
Nolavin’ny mpianatra izy,
Nefa hoy Jesosy hoe:
“Avelao ny zaza hanatona izao”

2. Fa Ahy ny zaza ka tiako indrindra,
Mpiandry zanak’ondry Aho, ka aza mandà;
Fa raha manatona Ahy izy,
Hotahiko tsara e:
“Avelao ny zaza hanatona izao”

3. Endrey, mahagaga ny fiantran’i Kristy,
Fa indro, zazakely aza asiany soa;
Avia, manatòna Ilay Mpiandry
Zanak’ondry, ka
“Avelao ny zaza hanatona izao”

4. Ry Jesosy Tompo!
Mampanatòna Anao re
Ny zazakely tafavory eto izao;
Izay mandrara mba rarao,
Ho to anie ny teninao:
“Avelao ny zaza hanatona izao”

320 – Manana fiorenana ny fiangonan’i Kristy

1. Manana fiorenana
Ny fiangonan’i Kristy;
Ela, fa he, tsy levona
Izy na maro na vitsy.
Vavan’ny olo-masina
Mety ho voatampina,
Nefa tsy maty ny feo.

2. Ny fiangona-masina
Trano tsy mety mikoa,
Izy no vato velona
Rafitry ny Ray Tsitoha;
Jeso no fehizorony,
Isika mirafitra aminy,
Monina ao ny Fanahy.

3. Nefa mba misy koa aty
Trano nataon-tànantsika
Ho voninahitr’i Kristy,
Mendrika ho tiantsika;
Fa ao no andrenesana
Ny tenin’Andriamanitra,
Mamin’ny olona mino.

4. Ao ny batisa masina,
Izay tena ranon’ny aina;
Ao ny Mpihaino vavaka,
Tokin’izay mitaraina;
Ao koa ny fandraisana,
Dia ny sakafo masina,
Tena aman-dran’i Jesosy.

5. Enga ka mba ho fantatra
Amin’ny tany rehetra
Ny loharano velona
Sady tsy mety ho ritra!
Raha ny lakolosy velona,
Faly izay mpivavaka,
Fa manantena hihaona.

6. Raiso, ry Kristy, ho Anao
Ny fideranay anio!
Ampandrosoy ny teninao,
Ny ondry very vorio
Mandra-pikambany hiray,
Amin’ny valanao indray,
Fa Hianao no Mpiandry.

319 – Mba iraho ny Fanahy ry Jesosy Tompo ô!

1. Mba iraho ny Fanahy
Ry Jesosy Tompo ô!
Mba hanampy sy hitahy
Ny mpiasa irakao.
Tany mafy no asaina,
Nefa kely izahay,
Marobe no tsy misaina,
Raha itorianay!
Tanteraho re ny toky,
lzay nomenao fahizay,
Ka mombà anay mpitory
Mandra-podimandrinay!

2. O, ry Masoandron’aina,
Hazavao ny namanay,
Mba fafazo andon’aina,
Fa efa toy ny tany hay;
Tapa-kazo no hajainy,
Ka tsy fantany ny To:
Feno aizina ny sainy,
Efa momoka sy lo;
Ny sikidy mahavery
No ataony solonao,
Sampy vato, hazo kely
No hajainy toa Anao.

3.vAverenonao ireny
Mba ho tonga olonao;
Tadiavo tsy ho very,
Raiso re, fa lovanao!
Entonao ny famonjena
Ka ovay ny fony izao;
Aoka hisy sesehena
Ny hanaiky ho Anao!
Dia hiova re ny tany
Ka hanjary lonaka,
Ary hisy voa mamy
lzay ho tena vokatra.

4 . Aoka re mba tsy ho rava
Ny mazava hitanay!
Mba handraso lalandava
Ny anjara-asanay.
Mba ho dera aman-daza
Ho Anao, ry Tomponay!
Hatanjaho ny mpiasa,
Dia tsy mba hety fay;
Aoka re ny olo-mino
Mba hamory ho Anao,
Ka hitombo be ny mpino
Hiandany Aminao.

318 – Mandrosoa, ry mpanarato

1. Mandrosoa, ry mpanarato,
Aza ketraka izao!
Mandrosoa tsy miato,
Jeso re no herinao.
Ka ny jentilisa maro,
Havana sy tapaka,
Mba toroy ampahafantaro
An’Ilay Mpanafaka!

2. Mandrosoa, ry mpanarato,
Miezaha fatratra,
Ka na iza hisahato,
Aza mba matahotra.
Notolorana adidy
Hianao, ka miasà!
Na ho mamy na mangidy,
Aza fay na mba mandà!

3. Mandrosoa, ry mpanarato,
Ao an-drano lalina!
Misy ve hitora-bato ?
Anehoy fitiavana!
Raha kivy ny mpanota
Noho ny haratsiny,
Ento any Gologota
Amin’ny Mpamonjiny.

4. Mandrosoa re no baiko
lzay mifehy ahy izao,
Ka ny tena sy ny aiko
Raiso, Tompo, ho Anao!
He, afoiko manontolo
lzay ananako izao,
Ary raisonao daholo
Mba ho voninahitrao!

317 – O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!

1. O, ry Rain’ny fahazavana tsy milentika!
Avy izahay mitondra ny fisaorana;
Aloky ny fasanay no ipetrahanay,
Nefa andro no nasolonao ny alinay.

2. Enga ka handroso tsara ny mazava e,
Mba ho fantatray tokoa Ilay manao hoe:
“Izaho no fahazavan’izao tontolo izao”,
Hanazava sy hanitsy izay alehanao.

3. Ny Fitarikandron’aina efa hita re,
Manazava na ny kely na ny lehibe,
Mahasoa, mahahendry, mahasambatra,
Ka akory re ny andro izay hiposaka!

4. Mitsangàna, ry Ziona, ka mihazavà!
Voninahitry ny Tompo no miposaka;
Atopazy manodidina ny masonao,
Ny haren’ny firenena tonga aminao.

316 – Maizina ny firenena

1. Maizina ny firenena,
Koa diso lalana,
Tsy mahita famonjena,
Tia zava-poana;
Endrey, ny haverezan-tsainy,
Lany foana ny ainy.

2. Lehibe ny aizin’ota,
Takona ny lalana
Handosiran’ny mpanota
Ny fahaverezana;
Indrisy, very re ny aina!
Injany ny feo mitaraina!

3. Mitsangàna izao, ry mino,
Mandehàna faingana,
Ento aminy ny jiro,
Atoroy ny lalana;
Hianao va tsy onena
Ny tsy manam-pamonjana ?

4. Dia ento ny mazava
Izay naseho taminao;
Mazotoa hampisava
Izany aizim-pito ao,
Ka ny namanao mahantra
Itorio ny Mpiantra.

5. Eny, tsara sy mahery
Ny filazantsara re!
Afaka ny olom-bery,
Sambatra ny mahare
Ka mitandrina tokoa
Izany teny mahasoa.

315 – Ry Ziona, mitsangàna, ka mihazavà izao

1. Ry Ziona, mitsangàna,
Ka mihazavà izao;
Andrandrao ny fahazavana,
lzay miposaka aminao.

2. Maizina ny firenena,
Amin-tany fantatrao,
Fa tsy manam-pamonjena,
Nefa ankohonanao.

3. Asandrato ny fanilo
Hanazava lavitra,
Mba ho marobe no hino
An’Andriamanitra.

4. Atopazy re ny maso!
Marobe ny zanakao,
Toy ny tany feno hazo
Eo anatrehanao.

5. Ry Jesosy, hotahinao
Anie ny lovanao;
Olo-maro izay irinao,
Taomy mora ho Anao.

314 – Injany, misy feo!

1. Injany, misy feo!
Ka iza no tsy mandre?
Ry Kristiana, raiso
Adidy lehibe.
Manerana ny tany
Ny antso avo izao,
Ho an’i Jeso Tompo
Izao tontolo izao.
Mihobia
Sy mitoria.
Ny teny mahafaly
Izay voarainareo
Izao no tena fetra;
Ho an’i Jeso soa.
Ny olona rehetra ho Azy
Avokoa.

2. Tsy ho antsika irery
Ny fahasoavam-be,
Fa ho an’ny olom-bery
Tsy an-kanavaka e!
Ny fiantran’ny Tompo
Tsy misy fetra, koa
Lazaonareo mpanompo
Lay fitiavan-tsoa.
Miasà.
Ka milazà
Ny teny mampionona
Mahafa-po;
Voarainareo ny baiko:
Ho an’i Jeso soa
Ny olona rehetra ho Azy
Avokoa.

3. Ny Tompo no milaza:
“Andeha mitoria,”
Ka na dia sarotra aza
Ny asa, matokia;
Fa tsy mandeha irery
Izay mitondra soa,
Fa omban’Ilay Mahery
Ny irany tokoa,
Ka sahia
Dia mitoria
Ny famonjena lehibe
Voarainareo;
Voatsangana ny saina:
Ho an’I Jeso soa
Ny olona rehetra ho Azy
Avokoa.

4. Ry Tompo sy Mpanjaka!
Ampio ny olonao
Hanoa sy hanahaka
Ka hankalaza Anao,
Dia aoka hokendreny
lzay katsahinao.
Ka hahita famonjena
lzao rehetra izao,
Ry Tsitoha!
Mba manehoa
Ny hery mahagaga izay
Anananao:
Tongava mba hanjaka,
Ka angony avokoa
Ny olona navotanao,
Ry Tompo soa!