117 – O, ry Zanak’ondry!

1.O, ry Zanak’ondry!
He Hianao nijaly,
Ory voahombo,
Anefa tsy namaly;
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao.
(2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!
———————
Agneau de Dieu
Qui as tant souffert
Toi le crucifié
Tu n’as pourtant pas répondu.
Tu as ôté nos péchés,
Tu as donné ta vie
Aie pitié de nous, ô Jésus !

3.O, ry Zanak’ondry!
He Hianao nijaly,
Ory voahombo,
Anefa tsy namaly;
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao.
Ampiadanonao izahay, re!
———————
Agneau de Dieu
Qui as tant souffert
Toi le crucifié
Tu n’as point répondu.
Tu as ôté nos péchés,
Tu as donné ta vie
Donne-nous la paix !

167 – Midera ny Anaranao

1. Midera ny Anaranao
‘Zahay, ry Tompo ô!
Ka hira no ventesinay
Hoe: haja, saotra, hery,
Mba raiso ho Anao.

2. He! Voahombo Hianao
Nisolo heloka,
Ka mendrika hanaovanay
Hoe: haja, saotra, hery,
Mba raiso ho Anao.

3. Endrey! Ny fitiavanao
Endrey! Ny herinao,
Tra-pamonjena izahay,
Ka haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao.

4. Raha tonga ao an-danitra
‘Zahay mpanomponao,
Hitohy re ny hiranay
Hoe: haja, saotra, hery.
Mba raiso ho Anao
—–
(Tiona 1 – J. Ellor)

(Tiona 2 – W. Shrubsole)

150 – He! Tsara ny fonenanao

1. He! Tsara ny fonenanao,
Andriamanitra ô!
Ziona tendrombohitrao,
Tanàna masina;
Ka iza no hiakatra ao?
Izay Izay mahitsy fo,
Izay madio tanana,
Izay manao ny to.
Ka mino ny Mpanavotra, (in-3)
Ireo hiakatra ao.

2. Mba misandrata faingana,
Ry varavarana!
Hidiran’ny Mpanjakanay
Be voninahitra.
Moa iza izao Mpanjaka izao?
Andriamanitra
Mahery sy mandresy koa,
Mpanjaka masina;
He, Izy ‘Lay Mpanjakanay (in-3)
Be voninahitra.

3. Miantranoa, Tompo ô!
Mba hifalianay;
Voavoatra ny tranonao,
Midira aminay;
Jehovah no Mpanjakanay
Mpanjaka tianay;
Ny hery; voninahitra,
Sy ny fisaorana,
Anao tokoa, ry Tomponay! (in-3)
Mandrakizay doria.


(Tiona 1 – Ratany)

(Tiona 2 – Sankey)

828 – Hianao ry Kristy Tompo 447

1. Hianao ry Kristy Tompo,
No hasiniko izao,
Avy aho fa mpanompo,
Hiankohoka Aminao,
Raiso re ny dera, saotra
Tena mendrika ho Anao;
He! Ny foko faly loatra,
Faly mba hanaja Anao.
———–
C’est toi Christ Seigneur,
Que je glorifie maintenant,
Je viens comme serviteur,
Me prosterner devant toi
Reçois louanges, reconnaissances
Car Tu en es digne
Oui, mon cœur déborde de joie,
Heureux de t’honorer

2. ‘Zao no tena faniriako:
Ny ho velona aminao,
Ka hitoeranao ny foko,
Fa tsy holalovanao;
Eny, Tompo ô! Monena,
Mba monena ao tokoa,
‘Zay no tena famonjena,
‘Zay no mahafatra-po.
———–
Voici ce que je désire :
Être vivant en toi
Que tu demeures dans mon cœur
Que tu y restes,
Oui Seigneur habite en moi,
Habite pleinement en moi,
Ce qui est le signe de mon salut,
Et qui satisfait totalement

3. Tsy ho orin-java-tsoa
‘Zay rehetra itoeranao,
Tena sambatra tokoa,
Raha ny fo no lapanao,
Mandrosoa, fa vohako,
Ho Anao ny foko ‘zao
Eny Tompo fa vohako
Koa midira Hianao.
———–
Toujours comblés de biens
Ceux qui T’ont comme demeure,
Bienheureux sommes nous,
Si Tu règnes dans notre cœur
Sois le bienvenue Seigneur,
Je t’ouvre mon cœur
Oui Seigneur , je t’ouvre mon cœur

43 – Manenoa, ry farara

1. Manenoa, ry farara!
Horohoroy, ry tany
Ka miantsoa ny maty,
Fa akaiky ny Mpitsara;
:,: Indro Kristy:,:
Avy amin-drahona!

2. Ny feony no hampifoha
Ny any am-pasana;
Ny teniny no hamory
Ny velona rehetra;
:,:Samy handray:,:
Ny valin’ny nataony.

3. Ny tsy mino hilazany:
“Mialà voaozona,
Mandehana, mitoera
Ao amin’ny maizina”
:,: Ry mpanota:,:
Any ny anjaranao.

4. Fa ny mino hilazany:
“Avia, notahina,
Mandrosoa, mankanesa
Ho amin’ny mazava”
:,:Io, ry mpino:,:
Indro ! ny anjaranao.

42 – Vohay ny varavaram-po

1. Vohay ny varavaram-po
Ilay Mpanjaka manan-jo.
Mpamonjy izao tontolo izao
No tonga hanasoa anao!

2. Ny teny fanasana atao
Mitondra tena aim-baovao,
Ny fahoriana manjo
Afahan’ny famindrampo.

3. Mba mihainoa, maneke,
Fa sambatra izay mandre,
Ka anjakan’ny Tompo to,
Izay feno antra, mora fo.

4. Ny andron’aina mitatao
No mahafaly fo izao,
Mamiratra sy manome
Fanantenana lehibe.

5. Ny vavahady mba vohay
Finaritra izay mandray,
Fa tonga Ilay Mpanjaka soa
Hanao ny asany tokoa.

6. Sokafanay ny fo izao,
Ry Jeso, mba hidiranao,
Ny fahasoavanao anie
Hanananay harena be.

7. Atolotray, ry Tompo ô,
Mba hahatamana Anao ny fo
Ny famonjena vitanao
No iankinanay izao.

173 – Hosana no asandratray ho an’i Jesosy

1. Hosana! (in-3)
Hosana no asandratray
Ho an’i Jesosy,
Fa Izy no Mpanjakanay
Sy Tompo tia koa;

Fiv : Hosana no atolotray
Anao, ry Tomponay!
:,: Ity no andro Jobily
Ka hifalianay.:,:

2. Hosana! (in-3)
Hosana ho Anao anie,
Ry Kristy Tomponay!
Fa avy Hianao tokoa
Hanjaka aminay!
Hosana, sns…

3. Hosana! (in-3)
Hosana! Fa ho sambatra.
Izay mpanomponao;
Tsy hisy fahoriana
Ety an-taninao!
Hosana, sns…

4. Hosana! (in-3)
Hosana! Fa miomana
‘Zahay vahoakanao
Hitsena Anao Mpanjakanay
Raha avy Hianao!
Hosana, sns…

5. Hosana! (in-3)
Hosana! Raisonao tokoa,
Ry Tompo tianay,
Ny dera, laza, saotra koa,
Izay aterinay!
Hosana, sns…

172 – Hoderaiko lalandava Jeso ‘lay mpanavotro

1. Hoderaiko lalandava
Jeso ‘Lay Mpanavotro
Noho ny fitiavana ahy,
Maty mba ho soloko.

Fiv : Hoderaiko, hoderaiko
Fa ny rany masina
Nentiny hanavotra ahy:
Afaka ny heloko.

2. Holazaiko lalandava
Ny tantara mamiko,
Zay nitadiavana ahy
Very noho ny heloko:
Hoderaiko, sns…

3. Hohiraiko lalandava:
‘Zao ny voninahiny,
Fa ny fahafatesana aza
Resy noho ny heriny:
Hoderaiko, sns…

170 – Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay

1. Ry Jeso, ny fitiavanao
No ifalianay,
Fa voavono Hianao
Hisolo voina anay.

Fiv : Mba raisonao re
Ny saotra aterinay izao.
Ho fanajana
Anao Mpamonjy tia.

2. Mahery ny fitiavanao,
Ka itokianay;
Izay mikambana aminao
Dia tsy hangaihay.
Mba raisonao, sns…

3. Ambony ny fitiavanao,
Ka tsy mba takatray;
Kanefa noho ny herinao,
Hiezaka izahay.
Mba raisonao, sns…

4. Hiezaka izahay, Jeso!
Ka mba ho tia Anao,
Ka tsy hatahotra eso-koa
Noho ny aminao.
Mba raisonao, sns…


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/admin/web/fihirana.org/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4791