117 – O, ry Zanak’ondry

1. O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory, voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao !
(2) Mba iantrao izahay, ry Jeso !
———————
Agneau de Dieu
Qui as tant souffert
Toi le crucifié
Tu n’as pourtant pas répondu.
Tu as ôté nos péchés,
Tu as donné ta vie
Aie pitié de nous, ô Jésus !

3.O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao
Ka maty re ny ainao !
Ampiadanonao izahay re !
———————
Agneau de Dieu
Qui as tant souffert
Toi le crucifié
Tu n’as point répondu.
Tu as ôté nos péchés,
Tu as donné ta vie
Donne-nous la paix !

167 – Midera ny Anaranao

1. Midera ny Anaranao
‘Zahay, ry Tompo ô,
Ka hira no ventesinay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

2. He, voahombo Ianao
Nisolo heloka
Ka mendrika hanaovanay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

3. Endrey ny fitiavanao
Endrey ny herinao !
Tra-pamonjena izahay
Ka haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

4. Raha tonga ao an-danitra
‘Zahay mpanomponao,
Hitohy re ny hiranay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !
—–
(Tiona 1 – J. Ellor)

(Tiona 2 – W. Shrubsole)

150 – He! Tsara ny fonenanao

1. He! Tsara ny fonenanao,
Andriamanitra ô!
Ziona tendrombohitrao,
Tanàna masina;
Ka iza no hiakatra ao?
Izay Izay mahitsy fo,
Izay madio tanana,
Izay manao ny to.
Ka mino ny Mpanavotra, (in-3)
Ireo hiakatra ao.

2. Mba misandrata faingana,
Ry varavarana!
Hidiran’ny Mpanjakanay
Be voninahitra.
Moa iza izao Mpanjaka izao?
Andriamanitra
Mahery sy mandresy koa,
Mpanjaka masina;
He, Izy ‘Lay Mpanjakanay (in-3)
Be voninahitra.

3. Miantranoa, Tompo ô!
Mba hifalianay;
Voavoatra ny tranonao,
Midira aminay;
Jehovah no Mpanjakanay
Mpanjaka tianay;
Ny hery; voninahitra,
Sy ny fisaorana,
Anao tokoa, ry Tomponay! (in-3)
Mandrakizay doria.


(Tiona 1 – Ratany)

(Tiona 2 – Sankey)

828 – Hianao ry Kristy Tompo 447

1. Hianao ry Kristy Tompo,
No hasiniko izao,
Avy aho fa mpanompo,
Hiankohoka Aminao,
Raiso re ny dera, saotra
Tena mendrika ho Anao;
He! Ny foko faly loatra,
Faly mba hanaja Anao.
———–
C’est toi Christ Seigneur,
Que je glorifie maintenant,
Je viens comme serviteur,
Me prosterner devant toi
Reçois louanges, reconnaissances
Car Tu en es digne
Oui, mon cœur déborde de joie,
Heureux de t’honorer

2. ‘Zao no tena faniriako:
Ny ho velona aminao,
Ka hitoeranao ny foko,
Fa tsy holalovanao;
Eny, Tompo ô! Monena,
Mba monena ao tokoa,
‘Zay no tena famonjena,
‘Zay no mahafatra-po.
———–
Voici ce que je désire :
Être vivant en toi
Que tu demeures dans mon cœur
Que tu y restes,
Oui Seigneur habite en moi,
Habite pleinement en moi,
Ce qui est le signe de mon salut,
Et qui satisfait totalement

3. Tsy ho orin-java-tsoa
‘Zay rehetra itoeranao,
Tena sambatra tokoa,
Raha ny fo no lapanao,
Mandrosoa, fa vohako,
Ho Anao ny foko ‘zao
Eny Tompo fa vohako
Koa midira Hianao.
———–
Toujours comblés de biens
Ceux qui T’ont comme demeure,
Bienheureux sommes nous,
Si Tu règnes dans notre cœur
Sois le bienvenue Seigneur,
Je t’ouvre mon cœur
Oui Seigneur , je t’ouvre mon cœur

80 – He ny hoby ao an-danitra

1. He, ny hoby ao an-danitra
Fa Mpamonjy re no teraka
Io no Zanak’Andriamanitra
‘Lay tanteraka

Fiv : Mifalia (O! mifalia)
Mihobia (Sy mihobia)
Fa tonga ho anao ny Tompo tia
Ka mba hirao (Ka mba hirao)
sy lazao (sy koa lazao)
Ny famonjena azonao.

2. Zava-mahagaga fatratra
Ny fitiavan’ Andriamanitra:
Ny mpanota tafasaraka
Tonga sambatra!
Mifalia, sns…

3. O! ry tany izay asandratra
Ka vangian’ny Tompon-danitra
Inona ary no atolotra
Ny Mpanavotra
Mifalia, sns…

78 – Be ny voninahitrao Jeso Kristy Tompo

1. Be ny voninahitrao
Jeso Kristy Tompo!
Lanitra nonenanao,
Maro no hanompo.
Be ny mahasambatra,
Faly re ny fonao;
Nanam-boninahitra
Tao an-dapan-dRainao

2. Fa ny voninahitra
Efa nialanao;
Ny haren’ ny lanitra
Tsy mba nojerenao.
Teraka ho olona
Hianao nahery,
Ka avy mba hanavotra
Ny mpanota very.

3. Eny, tonga Hianao
Honina amin-tany,
‘Hahazoan’ny olonao
Soa tsy ho iany.
Sarotra ny lalanao,
Be ny zava-mafy,
Loza no nanjo Anao.
Maro no nandrafy

4. Saotra no aterinay,
Vavaka aman-dera;
Ravo ny fanahinay,
Ka avy mba hihira,
Vitanao ny asanao
Namonjenao aina,
Ka indro ny Anaranao
Velona ao an-tsaina.

77 – Tonga indray re ny Noely

1. Tonga indray re ny Noely,
Andro tsara sady soa,
Jeso Tompon’ny anjely
Nefa nietry tena koa ;
Indro tonga Zazakely
Ho sakaizanay tokoa,
Sy hamory ‘zay miely
Hody amin-dRainy koa !

2. He, ny fonay ravoravo,
Ry Noely maminay,
Fa ny Zanaky ny Avo
No nomeny ho anay !
Mba hanarina ny lavo
Sady ho fiainanay ;
Feno sy mitafotafo
‘Zany hasambaranay !

3. O ry androm-pamonjena,
Arahaba ianao,
Olo-maro sesehena
No mifaly aminao !
Avy koa mba hitsena
‘Lay Mpamonjy soa ‘zahay
Ka ny fonay no homena
An’i Kristy Havanay.

76 – Miderà anio, ry mino

1. Miderà anio, ry mino,
Ny Mpanavotra anareo !
Manandrata feo hidera
An’i Kristy Tompo soa !
Zanaky ny vehivavy
Nefa Andriananahary ;
Teraka ho olona
Mba hanavotra anareo !
Teraka any Betlehema
‘Lay Mpanavotra anareo !

2. Taitra ny mpiandry ondry
Ary koa nivadi-po
Tamin’ny anjely maro
Tonga tany aminy !
Fa isika tsy ho taitra
Fa ho faly sy ho ravo :
Sitraky ny Tompo soa
Nidina ka nankaty !
Teraka any Betlehema
Jeso Kristy Tompo soa !

3. Aza taitra, matokia,
Manatòna, mihainoa,
Mazotoa, ka avia
Maneke ny Tompo soa !
Arahaba, Tomponay ô
Tompom-pihavananay,
Teraka ho Tomponay,
Tompon’ny fiainanay,
Arahaba Tomponay,
Ry Mpanavo-dehibe !

75 – Andro malaza sady soa tokoa

1. Andro malaza sady soa tokoa
‘Lay andro ‘zay nisehoan’i Jeso:
‘Zay nantenain’ny mpaminany koa
Mba hampiseho fihavanana,

Fiv : Mifalia sy mihobia mafy,
Efa tonga ny Mpanavotrao;
Avia, ka miderà,
Derao io Zaza io,
;,: Hobio, hobio,
Fa Tompontsika io.:,;

2.Anjely maro no nihoby tao;
Mpiandry ondry nitsaoko Azy koa.
Ny olon-kendry koa nanasina Azy,
Andeha mba hankalaza Azy izao:
Mifalia, sns…

3. Dera sy haja no atolotray
Anao, ry Jeso ‘zay teraka anie:
Ka mba mandraisa ny fanatitray
Ho zava-mani-pofona tokoa:
Mifalia, sns…