Recherche multiple

Formulaire

Numéros des cantiques souhaités (séparés par une virgule):

Resultat

141 - Efa resy izao na dia ny fasana aza (1-3)

1. Efa resy izao
na dia ny fasana aza,
Ka asandrato re
ny hira sy ny feo,
Jesosy nampikoy
Lay rafy 'zay nandoza,
Ry fahafatesana ô!
Aiza moa ny herinao?

3. Efa lasa tokoa
ny ozona rehetra,
Nasehon'i Jeso,
miharihary izao,
Ny fitiavany
izay tsy misy fetra.
Ry fahafatesana ô!
Aiza moa ny herinao?

177 - Ry Fanahy Mpanazava mitariha anay izao (1-2-3)

1. Ry Fanahy Mpanazava,
Mitariha anay izao.
Hianaranay ny teny
Zay nampanoratinao;
:.: Dia hifaly.
Izahay tarihinao:.:

2. Ry Fanahy Mpanazava!
Maminay ny anatrao.
Fa matanjaka sy hendry
'Zay ampianarinao;
:,: Hatanjaho
Izahay mpianatrao :,:

3. Ry Fanahy Mpanazava!
Aoka tsy hangia anay
Ny angano sy tantara
'Zay hamily dia anay!
:,: Mba sakano
Tsy handavanay Anao :.:

Essayez

Qu’est ce que la recherche multiple ?

La recherche multiple permet de recherche plusieurs cantiques en un seul clic ! Pour ce faire, veuillez taper les numéros des cantiques que vous souhaitez séparés par une virgule.

Pour les cantiques

  • 1 à 827, tapez juste le numéro
  • Antema, tapez AN suivi du numéro (AN12, AN1)
  • Tsanta, tapez TS suivi du numéro (TS1, TS10)
  • Fihirana Fanampiny, tapez FF suivi du numéro (FF6, FF36)

Pour n’afficher que certains strophes, utilisez le signe “:” (deux points). Voici quelques exemples :

  • 427:1-2-3 n’affiche que les 3 premières strophes du cantique 427
  • FF6:1 n’affiche que la première strophe du cantique FF 6

Recherche par clic

Vous préférez la souris ? Utilisez la recherche par clic